Handelsbetingelser

Indholdsfortegnelse (handelsbetingelser og vilkår)

Om Bogholderrobotten.dk og vores ydelser
Brug af vores Websites
Brug af vores applikationer samt køb af tillægsprodukter og -ydelser
Pris og betalingsbetingelser
Udskiftning/sletning af betalingskort
Leveringsbetingelser
Kreditkortbetaling
Aftalens varighed
Ingen refundering eller fortrydelsesret
Opsigelse, op- og nedgradering af abonnement samt overdragelse
Kundens data
Kundens adgang til egne data
Opdateringer og driftsstabilitet
E-mail udsendelse
Ansvar og ansvarsbegrænsninger
Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Ændringer og opdateringer
Tvister

Om Bogholderrobotten.dk og vores ydelser

Bogholderrobotten.dk ejes og drives af Zignifikant ApS, CVR: 33 38 29 44 (Bogholderrobotten / Zignifikant / os / vi).

Bogholderrobotten har til hensigt, at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med, at automatisere deres manuelle rutineopgaver i deres administrative funktioner gennem udvikling og drift af dertil specielt designede softwarerobotter (bogholderrobotter).

Vi tilbyder en række standardiserede softwarerobotter / bogholderrobotter, der sælges på abonnement, som Software as a service løsninger (Applikationerne).

Herudover tilbydes en række tillægsprodukter og ydelser indenfor skræddersyet udvikling af softwarerobotter / bogholderrobotter til individuel brug.

Vores Applikationer og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Al brug af vores Applikationer, Websites og tillægsprodukter/-ydelser er underlagt disse betingelser og vores privatlivs- og cookiepolitik (Betingelser), som du (Kunden / dig) skal acceptere for at bruge Applikationerne og vores tillægsprodukter/ -ydelser.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Brug af vores websites

Ved at bruge vores Websites accepterer du disse Betingelser, og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere Betingelserne, skal du straks navigere væk fra vores Websites, og afstå fra at bruge vores Websites.

Vores Websites tilbydes udelukkende til ikke-kommerciel brug, dvs. du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på vores Websites til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke.

Du må gerne linke til og bruge materiale fra vores Websites, men du skal overholde reglerne om ophavsret og tydeligt angive os som kilde.

Selvom vi gør vores bedste for at give opdaterede og præcise oplysninger, kan der forekomme prisændringer, utilsigtede fejl og lignende på vores Websites, og vi gør derfor opmærksom på, at alt indhold på vores Websites tilbydes ”som det er” uden garantier for fuldstændighed eller korrekthed og uden indeståelser af nogen art. Vi fraskriver os alt ansvar for indhold på vores Websites og ydelser leveret derigennem.

Brug af vores applikationer samt køb af tillægsprodukter og -ydelser

Ved at anvende Applikationerne eller på anden vis indgå en aftale med os om brugen af Applikationerne eller køb af tillægsprodukter og -ydelser accepterer du disse Betingelser. Hvis du repræsenterer en virksomhed, indestår du for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Bogholderrobotten giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationerne. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationerne må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationerne eller som bruger dit login.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Bogholderrobotten.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Bogholderrobotten kan justere priserne, således at Bogholderrobotten stilles uændret. Bogholderrobotten har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites.

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, er abonnementsperioden ét år. Betaling af abonnementsbeløbet inklusive moms samt kortgebyrer for firmakort og kort udstedt uden for Europa, trækkes automatisk på Kundens kort forud for hver abonnementsperiode den første dag i abonnementsperioden.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk Bogholderrobotten lov til løbende, at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort ved login på Bogholderrobotten under “Login”.

Leveringsbetingelser

Kunden modtager automatisk adgang til Applikationerne ved første trækning på Kundens kort i forbindelse med tilmelding.

Såfremt trækning på Kundens betalingskort i forbindelse med abonnementsfornyelse ikke er mulig spærres Kundens adgang til Applikationerne.

Kundens adgang til Applikationerne åbnes igen, så snart trækning på Kundens betalingskort og dermed abonnementsfornyelse igen er mulig.

Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: Visa, Visa/dankort, MasterCard, MasterCard Direct og Maestro.

Betalingskort

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationerne eller i øvrigt benytter sig af Applikationerne eller vores Websites.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Applikationerne og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse, op- og nedgradering af abonnement samt overdragelse

Du kan opsige og ændre dit abonnement ved login på ”Bogholderrobotten.dk” under fanebladet ”Account”.

Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

Bogholderrobotten kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

Bogholderrobotten har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Bogholderrobotten har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data.

Kundens data

De informationer du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi har modtaget oplysningerne udenfor fortrolighed, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. Bogholderrobotten kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data i Applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Al information du sender til os eller indtaster på vores Websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.Bogholderrobottens privatlivspolitik er tillige gældende for Kundens brug Applkationerne og Websites og kan findes her: www.bogholderrobotten.dk/privatlivsogcookiepolitik.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis et betalt-abonnement udløber eller opsiges, overgår kunden automatisk til gratis-abonnement, hvilket medfører, at Kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af den betalte-version. Ingen af Kundens data vil blive slettet, og Kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at købe en den samme betalte-version igen. Hvis Bogholderrobotten ønsker at lukke adgangen til Applikationerne kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationerne.

Opdateringer og driftsstabilitet

Bogholderrobotten forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationerne og Websites. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationerne og/eller vores Websites mens opdateringer foretages. Bogholderrobotten tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationerne, men garanterer ikke for denne.

Email udsendelse

Bogholderrobotten forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Applikationerne, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for Kunden. Bogholderrobotten forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Brugen af Applikationerne og vores Websites foregår helt på eget ansvar. Bogholderrobotten kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationerne og vores Websites.

Bogholderrobotten fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Bogholderrobottens kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Bogholderrobotten hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationerne.

Brug af Applikationerne og vores Websites, herunder anden bistand fra Bogholderrobotten og Bogholderrobottens kundeservice, og anden kommunikation med Bogholderrobotten, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og Bogholderrobotten kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at checke med en revisor, eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastet data osv. er korrekte.

Information på vores Websites, i Applikationerne eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Bogholderrobotten ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationerne og alt materiale på Websites og i Applikationerne. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationerne eller andet materiale på Websites eller Applikationerne til Kunden.

Kunden giver Bogholderrobotten og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationerne og vores Websites samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Ændringer og opdateringer

Bogholderrobotten kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationerne og/ eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Bogholderobotten skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Aarhus som første instans.

Her finder du os

Zignifikant ApS (Bogholderrobotten.dk)
Ravnsøvej 52
8240 Risskov
CVR: 33 38 29 44

Telefonnr.: 70 44 48 27
E-mail: info@bogholderrobotten.dk
– En del af Zignifikant ApS